hhh
hhh
hhh
jjj
 
O nama
 

ISKRA - LOZNICA

Sedište: Loznica
Bulevar Dositeja Obradovića 58/54
Tel. 064/23-80-451 ili 015/7881-683
e-mail:iskraloz@yahoo.com
Website:www.iskra.org.rs


U
druženje građana "Iskra-Loznica" je osnovano kao nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje čiji je cilj zdravstvena i ekološka edukacija i razvijanje svesti građana o mnogim temama i njihovo angažovanje. Svrha postojanja Iskre je podizanje nivoa informisanosti, znanja I veština građana – posebno mladih, dece, Roma i drugih osetljivih grupa za zdrav život u zdravom okruženju. Udruženje je osnovano za rad na republičkoj teritoriji.

U statutu se posebno ističe

     -

Promovisanje zdravih stilova života medju stanovništvom, posebno osetljivim grupama gde spadaju - deca i mladi, zatim Romi, oboleli od raka, side..., deca u kolektivnom smeštaju, žene, stari;

     -

Unapređenje svih preventivno-zdravstvenih i edukativnih aktivnosti za zaštitu od zaraznih nezaraznih ili hroničnih masovnih oboljenja;

     -

Informisanje građana i popularizacija zdravstvenih problema radi omasovljavanja i podizanja kvaliteta borbe protiv njih;

     -
Promovisanje održivog razvoja i znanja o biodivirzitetu, podizanje ekološke svesti stanovništva;
     -
Angažovanje na ostvarivanju ekoloških prava i zakonitosti u društvu svih građana;
     -
Angažovanje na ostvarivanju osnovnih ljudskih i građanskih prava različitih kategorija stanovništva;
     -
Promovisanje prava na različitost i tolerancija na različitost;
     -
Zagovaranje i implementacija multidisciplinarnog pristupa u rešavanju problema osoba koje pripadaju osetljivim grupama ili pokazuju probleme u prilagođavanju u užem i širem socijalnom okruženju;
     -
Angažovanje za razvoj lokalne zajednice;
     -
Stvaranje baze podataka od značaja za ove aktivnosti i kategorije stanovništva i informisanje gradjana.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje građana “ISKRA – LOZNICA":

     -
organizuje različite edukativne aktivnosti prvenstveno iz oblasti zdravstva i ekologije (seminare, stručna predavanja, tribine, radionice, treninge, performanse) prilagođene potrebama grđana;
     -
organizuje rad Savetovališta za mlade za polno prenosive bolesti (PPB), HIV-AIDS i bolesti zavisnosti (BZ), psihološku i socijalnu pomoć HIV pozitivnim i obolelim od AIDS-a, i podršku korisnicima i članovima njihovih porodica u saradnji institucijama u oblasti zdravstva i uz angažovanje stručnih lica;
     -
organizuje savetovališni rad za odvikavanje od pušenja, savetovališta za pravilnu ishanu;
     -

organizuje obeležavanje važnih datuma iz kalendara javnog zdravlja

     -

organizuje individualni i grupni rad sa pripadnicima zainteresovanih grupa, članovima njihovih porodica i drugim kategorijama stanovništva, uz angažovanje stručnih lica i u skladu sa zakonom;

     -

izdaje propagandni i promotivni materijal (informatore, brošure, publikacije, biltene) u skladu sa zakonom;

     -
organizuje ulične i druge promotivne manifestacije u cilju promocije određenih ciljeva: odvikavanje od pušenja, pravilna ishrana,
     -
obeležavanje važnih datuma – Svetski dan borbe protiv AIDS-a, Nacionalni i Svetski dan nepušenja, Svetski dan  zaštite životne sredine, Dan planete zemlje, Dan voda... Dan srca, Dan posvećen dijabetesu, Mesec borbe protiv bolesti zavisnosti, Mesec i dan pravilne ishrane u skladu sa zakonom;
     -
organizuje individualni i grupni rad sa pripadnicima zainteresovanih grupa, članovima njihovih porodica i drugim kategorijama stanovništva; uz angazovanje strucnih lica i u skladu sa zakonom;
     -
izdaje propagandni i promotivni materijal (informatore, brošure, publikacije, biltene ) u skladu sa zakonom;
     -
organizuje i konkretne akcije u lokalnoj zajednici na rešavanju ekoloških problema;
     - sarađuje sa medijima;
     - obavlja funkciju informativnog centra i radi na povezivanju sa sličnim udruženjima, vladinim i nevladinim organizacijama i profitnim organizacijama;
     - omogućava svom stručnom timu edukaciju u skladu sa mogućnostima udruženja.


U stremljenju ka istom cilju grupa istomišljenika se našla početkom 2000. godine kada su realizovane prve aktivnosti i projekti, a tek početkom 2005. i formalno osnovali udruženje građana ISKRA.

Iskra neguje odličnu saradnju sa svim obrazovnim ustanovama u opštini Loznica, Kancelarijom za mlade (KZM) Loznica, a uspostavljena je i saradnja sa školama i KZM u Krupnju, Malom Zvorniku, Ljuboviji, Osečini, Ubu, Valjevu, Bogatiću i Šapcu.

Dobro sarađuje i član je Ypeer mreže, sa Omladinom Jazasa, Jazasom, ATC-eom, ASTROM, Svetionikom, Društvom za borbu protiv raka “Za život - Loznica“, „Romskom srećom“, Dobri ljudi, Valjevo.

Iskra ima 20 članova i veliki broj volontera – mladih ljudi – preko 200 se nalazi u bazi podataka, a oko 100 stalno učestvuju u akcijama.

Iskru svi identifikuju sa omladinskim aktivizmom i organizacijom gde se okupljaju mladi. Pruža mladima brojne informacije, služi kao Informativni centar, o treninzima, seminarima, radionicama koje se održavaju u okruženju i pomaže im da popune i proslede aplikaciju. Preko Iskre su mnogi mladi ljudi - preko 150 - išli na razne edukacije, seminare, kampove, letnje škole, treninge, kreativne radionice i mimo formalnih projekata, gde je angažovanje u Iskri bilo iskustvo koje je doprinelo da im se prihvati aplikacija.

Biblioteka raspolaže sa brojnim priručnicima iz oblasti kojima se Iskra bavi - Prevencija HIV-AIDS-a i PPI (polno-prenosivih infekcija), prevencija BZ (bolesti zavisnosti) različitih autora, zaštita i unapređenje reproduktivnog zdravlja, zdravlja mladih - strategij, Strategija za borbu protiv droga, ljudska prava, Akcioni plan za decu, LEAP, o NVO menadžmentu, dosta drugog zanimljivog edukativnog materijala, priručnike za rad sa Romima, sa ranjivom populacijom i za inkluzivno obrazovanje, trgovina ljudima i nasilja u porodici, vršnjačka edukacija zasnovana na drami, vršnjačka edukacija - standardi...ekološka edukacija, mladi za mlade...

Da bi se neko učlanio u Iskru treba: dobra volja za volontiranjem, pozitivna energija i dovoljno slobodnog vremena da se posveti drugim, višim ciljevima. Ne plaća se članarina, a sve aktivnosti se finansiraju iz projekata.Struktura organizacije

Skupštinu čine svi članovi organizacije

Upravni odbor:

Nada Đurić, predsednica UO i predsednica Iskre

Mob. +381 64 2380 451,
Tel: +381 15 881 683,
Tel-faks: +381 15 7881 683,
nada.djuric@gmail.com
iskraloz@yahoo.com

Nadica Polić, podpredsednica UO,

Mob: +381 64 206487,
Tel: +381 15 874 049,
nadicapolic@gmail.com
iskraloz@yahoo.com

Ljiljana Ranković, član UO

Mob: +381 658066534,
Tel: +381 628066534
ljiljanarankovic@gmail.com
iskraloz@yahoo.com

Maja Bojanić, član

              Mob: +381 607123267
              maja92bojanic@gmail.com

Katarina Polić

              Mob: +381 649110946
              kacapolic8@gmail.com

Nadzorni odbor

Valentina Petrović, predsednica 
Saša Stojković, član
Hristina Despotovic, član